Terma dan syarat

TTM Trust Terma dan syarat

SYARAT & SYARAT

Syarat Penggunaan ini ("Perjanjian") terpakai pada: (i) halaman web, (ii) perkhidmatan, (iii) kandungan, (iv) pangkalan data dan (v) maklumat (secara kolektif dirujuk sebagai "Perkhidmatan") bersama-sama dengan perjanjian dan perisian yang disediakan oleh TTM ("TTMTrust") yang boleh anda akses dengan menggunakan tapak web TTMTRUST atau, atas permintaan, dalam salinan cetak. Kandungan dan maklumat yang disertakan dalam Perkhidmatan ini disediakan oleh TTMTRUST dan pembekal pihak ketiganya (secara kolektif, "Pembekal Maklumat"). Perkhidmatan ini disediakan oleh TTMTRUST tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di bawah.

PERJANJIAN

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mengesahkan persetujuan anda untuk terikat dengan syarat Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju, TTMTRUST tidak bersedia untuk memberikan anda akses kepada Perkhidmatan dan anda harus segera menghentikan penggunaan Perkhidmatan anda. Anda bersetuju bahawa TTMTRUST boleh mengubah suai Perjanjian ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal kepada anda. Perubahan tersebut akan disiarkan dalam talian dan akan berkuat kuasa apabila disiarkan. Anda harus menyemak Perjanjian ini secara berkala untuk memastikan kebiasaan dengan terma dan syarat semasanya. Penggunaan berterusan Perkhidmatan oleh anda akan membentuk penerimaan anda terhadap Perjanjian ini dan penggunaan berterusan Perkhidmatan anda berikutan sebarang pengubahsuaian Perjanjian ini akan membentuk penerimaan anda kepada Perjanjian, seperti yang dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan tersebut, anda mesti memberitahu TTMTRUST secara bertulis atau melalui telefon tentang penolakan anda dan menghentikan penggunaan Perkhidmatan anda.

TANDA DAGANGAN – HAK HARTA INTELEK

TTMTmemercayai pemilik Hak Cipta dalam halaman dan dalam skrin yang memaparkan laman web ini, dan dalam maklumat dan bahan di dalamnya dan dalam susunannya, melainkan dinyatakan sebaliknya. TTMTtrust memegang hak eksklusif atau lesen untuk menggunakan atau mana-mana lesen lain untuk semua jenis nama dagangan dan tanda dagangan yang terkandung dan/atau muncul dalam laman web ini.

PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan ini bertujuan untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.

Dengan menggunakan Perkhidmatan yang dinyatakan di atas dan perisian yang disediakan oleh TTMTRUST, anda mengakui dan bersetuju bahawa:

  • Dilarang menggunakan, menyimpan, mengeluarkan semula, memaparkan, mengubah suai, menjual, menerbitkan, menghantar dan mengedar, atau mengeksploitasi Perkhidmatan secara komersil tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TTMTRUST dan/atau mana-mana Pembekal Maklumat pihak ketiga.
  • TTMTRUST dan/atau mana-mana Pembekal Maklumat pihak ketiga merizabkan semua hak ke atas maklumat proprietari (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, semua hak harta intelek seperti; paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, hak pangkalan data, topografi hak, reka bentuk perindustrian, pengetahuan, rahsia perdagangan, nama dagangan, logo, reka bentuk, simbol, lambang, lencana, slogan, lukisan, pelan dan bahan pengenalan lain, dalam semua bentuk sama ada didaftarkan atau tidak atau boleh didaftarkan dan sebarang hak lain berkaitan dengan harta intelek mengikut undang-undang yang terpakai,) wujud dalam atau berkaitan dengan Perkhidmatan.
  • Anda tidak boleh menggunakan Maklumat untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Penggunaan dan tafsiran Perkhidmatan memerlukan kemahiran dan pertimbangan, dan anda hendaklah pada setiap masa menggunakan pertimbangan anda dalam penggunaan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab untuk semua kenyataan yang dibuat dan tindakan atau peninggalan yang berlaku semasa nama pengenalan pengguna anda (atau "Nama Pengguna") dan kata laluan sedang digunakan. Anda bertanggungjawab untuk melindungi dan melindungi Nama Pengguna dan kata laluan anda daripada penggunaan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Jika anda menyedari atau percaya telah berlaku, sebarang pelanggaran keselamatan untuk mana-mana maklumat anda yang disimpan di tapak web TTMTRUST, seperti kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran Nama Pengguna, kata laluan atau sebarang maklumat lain anda, anda akan memberitahu TTMTRUST dengan segera .
  • Perkhidmatan dan perisian telah disediakan untuk tujuan maklumat sahaja tanpa mengambil kira objektif pelaburan, situasi kewangan atau cara pengguna tertentu dan TTMTRUST tidak meminta sebarang tindakan berdasarkannya. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan; atau tawaran untuk membeli atau menjual; atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual sebarang sekuriti, produk kewangan atau instrumen; atau untuk mengambil bahagian dalam mana-mana strategi perdagangan tertentu dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran atau permintaan, atau strategi perdagangan sedemikian adalah menyalahi undang-undang. Urus niaga tertentu, termasuk yang melibatkan instrumen kewangan yang kompleks, menimbulkan risiko yang besar dan tidak sesuai untuk semua pelabur.
  • Hakikat bahawa TTMTRUST telah menyediakan Perkhidmatan kepada anda bukanlah satu syor untuk memasuki transaksi tertentu mahupun pernyataan bahawa mana-mana produk yang diterangkan di tapak web adalah sesuai atau sesuai untuk anda. Kebanyakan produk yang diterangkan dalam Perkhidmatan melibatkan risiko yang ketara, dan anda tidak seharusnya memasuki sebarang urus niaga melainkan anda telah memahami sepenuhnya semua risiko tersebut dan telah menentukan secara bebas bahawa transaksi tersebut adalah sesuai untuk anda. Sebarang perbincangan tentang risiko yang terkandung di sini mengenai mana-mana produk tidak boleh dianggap sebagai pendedahan menyeluruh semua risiko atau perbincangan lengkap tentang risiko yang disebutkan. Anda tidak seharusnya menganggap mana-mana bahan yang terkandung di sini sebagai nasihat perniagaan, kewangan, pelaburan, lindung nilai, perdagangan, undang-undang, kawal selia, cukai atau perakaunan.
  • Wilayah Terhad: TTMTRUST tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Israel dan Jepun jika pelanggan kini berada di negara pendaftaran dan bukan di luar sempadannya.
  • Jika pelanggan dari negara terhad mendaftar di tapak web dan menggunakan perkhidmatannya, pelanggan dengan itu mengesahkan bahawa pada ketika ini dia berada di luar negara pendaftarannya dan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan undang-undang daripada negara pendaftarannya.
  • Pelanggan mungkin kekal tanpa nama dan tidak boleh memuat naik dokumen untuk pengesahan jika mereka menggunakan mata wang kripto untuk deposit dan pengeluaran.
  • TTMTRUST tidak menyediakan perkhidmatan dan maklumat di laman web ini tidak bertujuan untuk penduduk Korea Utara, Iran, Myanmar, Cuba, Sudan, Syria, Republik Islam dan tidak bertujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang terpakai.

PENAMATAN

TTMTRUST boleh menggunakan budi bicara sepenuhnya dalam mengubah suai atau menghentikan mana-mana bahagian atau keseluruhan Perkhidmatan yang dinyatakan di bawah perkara (i) hingga (v) tertakluk kepada Perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa sebab atau notis awal. Khususnya dan tanpa had, kami berhak untuk segera menamatkan penggunaan laman web anda jika anda melanggar atau kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda berkemungkinan melanggar terma dan syarat ini atau anda terlibat dalam kelakuan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami sebagai tidak boleh diterima.

PENAFIAN WARANTI

TTMTRUST dan Pembekal Maklumat secara jelas menafikan semua waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk tanpa had sebarang waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran. Walaupun Perkhidmatan yang disediakan telah diperoleh daripada sumber yang dianggap boleh dipercayai, Perkhidmatan disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA", dan TTMTRUST dan/atau mana-mana Pembekal Maklumat pihak ketiga menyediakan Perkhidmatan tanpa bertanggungjawab terhadap ketepatan dan ketepatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa kesilapan dan/atau peninggalan yang terkandung dalam maklumat tersebut tidak boleh dijadikan asas untuk sebarang tuntutan, tuntutan atau punca tindakan terhadap TTMTRUST atau mana-mana Pembekal Maklumat.

LIABILITI TERHAD

TTMTRUST mahupun mana-mana Pembekal Maklumat pihak ketiganya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak. terhad kepada ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, penggunaan, data atau kerosakan tidak ketara yang lain, walaupun jika pihak tersebut telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Hiperpautan kepada sumber internet lain, tidak berkaitan dengan TTMTRUST, diikuti atas risiko anda sendiri; kandungan, ketepatan, pendapat yang dinyatakan dan pautan lain yang disediakan oleh sumber ini tidak dikawal, disiasat, disahkan, dipantau dan/atau disahkan oleh TTMTRUST. Oleh itu, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaan mana-mana laman web atau bahan pihak ketiga anda akses melalui laman web kami. Kami tidak mengendors dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang kandungan, pengiklanan, produk atau perkhidmatan pada atau tersedia daripada Laman Web atau bahan tersebut.

PENGGUNA LAMAN WEB YANG DIMAKSUDKAN

Laman web ini tidak bertujuan untuk mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

BUKAN SURUHANJAYA MASA DEPAN PEDAGANG

Syarikat TTMTRUST tidak melakukan urus niaga komoditi runcit dan tidak menyediakan pelanggan untuk mengambil bahagian dalam pasaran niaga hadapan. Syarikat TTMTRUST tidak terlibat dalam permintaan atau penerimaan pesanan beli atau jual untuk niaga hadapan atau opsyen pada niaga hadapan sebagai pertukaran untuk pembayaran wang (komisen) atau aset lain kepada pelanggan. Syarikat TTMTRUST tidak bertanggungjawab untuk mengutip margin pelanggan pada kontrak niaga hadapan dan tidak bertanggungjawab untuk memastikan aset dihantar selepas tamat tempoh kontrak niaga hadapan.

PELBAGAI

Jika mana-mana mahkamah atau pengawal selia memutuskan bahawa mana-mana peruntukan terma dan syarat ini adalah tidak sah atau sebaliknya tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan diputuskan dan dipadamkan daripada terma dan syarat ini dan baki terma dan syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Dengan bersetuju menerima Syarat Penggunaan Perkhidmatan dan perisian, anda mengakui dan bersetuju bahawa TTMTRUST, demi kepentingan keselamatan, berhak merakam semua perbualan telefon, perbualan internet termasuk sembang, dan sebarang pertemuan antara anda dan TTMTRUST. Anda juga bersetuju bahawa TTMTRUST berhak untuk memantau penggunaan Perkhidmatan anda di tapak web dan maklumat yang terhasil boleh digunakan oleh TTMTRUST untuk tujuan perniagaan dalamannya. Sila lawati Polisi Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut. Sebarang tuntutan yang timbul daripada Perjanjian ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Saint Vincent dan Grenadines dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Saint Vincent dan Grenadines.

Kami di sini untuk membantu anda!

Minta Panggilan Balik


TTM-Trust-logo
Thank you for visiting TTM Trust

I confirm that I am interested in visiting this website, having received no prior solicitation or any non-permitted direct marketing activity in my country of residence, which is outside of the EU.

Yes