Terugbetalingsbeleid

TTM Trust Terugbetalingsbeleid:

TTM Trade zal een klant terugbetalen voor verliezen veroorzaakt door Platformfouten als de klant TTM Trade tijdig op de hoogte stelt van de fout, zoals hieronder beschreven. Er treedt een Platformfout op als een handelsverzoek dat volgens de Platforminstellingen had moeten worden geaccepteerd, door het Platform is afgewezen. Om een ​​vergoeding te ontvangen voor verliezen veroorzaakt door Platformfouten, moet u TTM Trade schriftelijk op de hoogte stellen van uw mogelijke claim. U dient de schriftelijke kennisgeving aan TTM Trade te bezorgen zodra u op de hoogte was of had moeten zijn van de Platformfout, maar in ieder geval niet later dan vierentwintig uur na ontvangst van het dagoverzicht met de betreffende transactie. Als TTM Trade een dergelijke kennisgeving niet binnen het bovengenoemde tijdsbestek van u ontvangt, is zij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van de Platformfout. Als TTM Trade bevestigt dat er een platformfout is opgetreden met betrekking tot uw account en u binnen vierentwintig uur de vereiste kennisgeving aan TTM Trade hebt gedaan, ontvangt u een terugbetaling voor uw verliezen veroorzaakt door de platformfout. TTM Trade verwerkt alle restitutieverzoeken binnen 20 dagen na ontvangstbevestiging van het restitutieverzoek. U bent verplicht om uw rekeningafschriften te controleren en uw accountstatus ten minste dagelijks te controleren om er zeker van te zijn dat uw transacties correct zijn geplaatst. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald door dit restitutiebeleid, zijn noch TTM Trade, noch onze functionarissen, opdrachtgevers, werknemers of agenten aansprakelijk jegens enige persoon voor verliezen, schade, kosten of uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) als gevolg van fouten in het TTM Trade Platform.
TTM-Trust-logo
Thank you for visiting TTM Trust

I confirm that I am interested in visiting this website, having received no prior solicitation or any non-permitted direct marketing activity in my country of residence, which is outside of the EU.

Yes