Voorwaarden

TTM Trust Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op: (i)webpagina's, (ii) diensten, (iii) inhoud, (iv) databases en (v) informatie (gezamenlijk de "Diensten" genoemd) samen met de overeenkomsten en software geleverd door TTM ("TTMTrust") waartoe u mogelijk toegang hebt door gebruik te maken van de website van TTMTRUST of, op verzoek, in hard copy. De inhoud en informatie in deze Diensten worden geleverd door TTMTRUST en haar externe leveranciers (gezamenlijk de "Informatieaanbieders"). Deze Diensten worden door TTMTRUST beschikbaar gesteld onder de hieronder vermelde voorwaarden.

OVEREENKOMST

Door de Services te gebruiken, bevestigt u dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, is TTMTRUST niet bereid u toegang tot de Diensten te verlenen en dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten. U stemt ermee in dat TTMTRUST deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u kan wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen online worden geplaatst en zullen van kracht worden op het moment dat ze worden gepubliceerd. U dient deze Overeenkomst regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Als u de Services blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst en als u de Services blijft gebruiken na een wijziging van deze Overeenkomst, gaat u akkoord met de Overeenkomst, zoals gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u TTMTRUST schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen van uw weigering en uw gebruik van de Diensten stop te zetten.

HANDELSMERKEN – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

TTMTrust is de eigenaar van het auteursrecht op de pagina's en in de schermen die deze website weergeven, en in de informatie en het materiaal daarin en in hun rangschikking, tenzij anders aangegeven. TTMTrust bezit de exclusieve rechten of licentie tot gebruik of enige andere licentie voor alle soorten handelsnamen en handelsmerken die op deze website staan ​​en/of voorkomen.

GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Deze Diensten zijn bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Door gebruik te maken van de bovengenoemde Diensten en de software geleverd door TTMTRUST, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

 • Het is verboden om de Services te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te verkopen, te publiceren, te verzenden en te distribueren of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TTMTRUST en/of een derde partij Informatieaanbieder(s).
 • /li>
 • TTMTRUST en/of een derde partij Informatieaanbieder(s) behouden alle rechten op eigendomsinformatie voor (inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten zoals; patenten, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, databaserechten, topografie rechten, industrieel ontwerp, knowhow, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's, ontwerpen, symbolen, emblemen, insignes, slogans, tekeningen, plannen en ander identificatiemateriaal, in alle vormen, al dan niet geregistreerd of vatbaar voor registratie en alle andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom volgens de toepasselijke wetten,) bestaand in of gerelateerd aan de Services.
 • U mag de informatie niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden. Het gebruik en de interpretatie van de Services vereisen vaardigheid en oordeel, en u zult te allen tijde uw oordeel gebruiken bij het gebruik van de Services. U bent verantwoordelijk voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die plaatsvinden terwijl uw gebruikersnaam (of "Gebruikersnaam") en wachtwoorden worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen en beveiligen van uw gebruikersnaam en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Als u zich bewust wordt van of denkt dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van uw informatie die is opgeslagen op de website van TTMTRUST, zoals diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie, dient u TTMTRUST onmiddellijk op de hoogte te stellen .
 • De Services en de software zijn alleen voor informatieve doeleinden opgesteld zonder rekening te houden met de investeringsdoelstellingen, financiële situatie of middelen van een bepaalde gebruiker, en TTMTRUST vraagt ​​niet om enige actie op basis daarvan. Dit materiaal mag niet worden opgevat als een aanbeveling; of een aanbod om te kopen of te verkopen; of het verzoek om een ​​aanbod om effecten, financiële producten of instrumenten te kopen of verkopen; of om deel te nemen aan een bepaalde handelsstrategie in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek, of handelsstrategie onwettig zou zijn. Bepaalde transacties, waaronder transacties met complexe financiële instrumenten, brengen een aanzienlijk risico met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers.
 • Het feit dat TTMTRUST de Services aan u beschikbaar heeft gesteld, vormt geen aanbeveling om een ​​bepaalde transactie aan te gaan, noch een verklaring dat een product dat op de website wordt beschreven geschikt of geschikt voor u is. Veel van de producten die in de Diensten worden beschreven, brengen aanzienlijke risico's met zich mee, en u dient geen transacties aan te gaan tenzij u al deze risico's volledig hebt begrepen en onafhankelijk hebt vastgesteld dat dergelijke transacties geschikt voor u zijn. Elke bespreking van de hierin vervatte risico's met betrekking tot een product mag niet worden beschouwd als een uitgebreide openbaarmaking van alle risico's of een volledige bespreking van de genoemde risico's. U mag het hierin opgenomen materiaal niet opvatten als zakelijk, financieel, investerings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, fiscaal of boekhoudkundig advies.
 • Beperkte regio's: TTMTRUST biedt geen diensten aan inwoners van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Japan als de klanten zich momenteel in het land van registratie bevinden, en niet buiten haar grenzen.
 • li>
 • Als een klant uit een beperkt land zich op de website registreert en zijn diensten gebruikt, bevestigt de klant daarmee dat hij zich op dit moment buiten zijn land van registratie bevindt en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele juridische claims uit zijn land van registratie.
 • >
 • Klanten kunnen anoniem blijven en mogen geen documenten uploaden voor verificatie als ze cryptocurrencies gebruiken voor stortingen en opnames.
 • TTMTRUST levert geen diensten en de informatie op deze website is niet bedoeld voor inwoners van Noord-Korea, Iran, Myanmar, Cuba, Soedan, Syrië, Islamitische Republiek en is niet bedoeld om te worden verspreid of gebruikt door een persoon in welk land dan ook of jurisdictie waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving.

BEINDIGING

TTMTRUST kan op elk moment naar eigen goeddunken een deel of het geheel van de Diensten wijzigen of stopzetten die zijn gespecificeerd onder de punten (i) tot (v) die onderhevig zijn aan deze Overeenkomst, zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving. In het bijzonder en zonder beperking, behouden wij ons het recht voor om beëindig onmiddellijk uw gebruik van de website als u deze voorwaarden schendt of wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u deze algemene voorwaarden schendt of u anderszins gedrag vertoont dat wij naar eigen goeddunken onaanvaardbaar achten.

AFWIJZING VAN GARANTIES

TTMTRUST en de Informatieaanbieder(s) wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Hoewel de geleverde Diensten zijn verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, worden de Diensten geleverd "AS-IS", en TTMTRUST en/of een derde partij Informatieaanbieder(s) leveren de Diensten zonder verantwoordelijkheid voor nauwkeurigheid en correctheid. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord dat fouten en/of weglatingen in dergelijke informatie niet de basis zullen vormen voor enige claim, eis of rechtsvordering tegen TTMTRUST of enige Informatieaanbieder(s).

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Noch TTMTRUST, noch een van haar externe informatieleveranciers is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Services te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding wegens winstderving, gebruiks-, gegevens- of andere immateriële schade, zelfs als deze partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Hyperlinks naar andere internetbronnen, niet gerelateerd aan TTMTRUST, zijn op eigen risico; de inhoud, nauwkeurigheid, geuite meningen en andere links die door deze bronnen worden verstrekt, worden niet gecontroleerd, onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd en/of goedgekeurd door TTMTRUST. Daarom erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van websites of materiaal van derden u toegang krijgt via onze website. We onderschrijven en kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige inhoud, advertenties, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of materiaal.

BEDOELDE WEBSITEGEBRUIKERS

Deze website is niet bedoeld voor enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met lokale wet- of regelgeving.

NON A FUTURES COMMISSIE HANDELAAR

Het TTMTRUST-bedrijf verkoopt geen goederentransacties en biedt klanten niet de mogelijkheid om deel te nemen aan de termijnmarkten. Het bedrijf TTMTRUST is niet betrokken bij het vragen of accepteren van koop- of verkooporders voor futures of opties op futures in ruil voor de betaling van geld (commissie) of andere activa aan klanten. Het TTMTRUST-bedrijf is niet verantwoordelijk voor het innen van klantmarge op futures-contracten en is niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat activa worden geleverd na het verstrijken van het futures-contract.

DIVERS

Als een rechtbank of regelgevende instantie besluit dat een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar is, zullen dergelijke bepalingen worden gescheiden en verwijderd uit deze algemene voorwaarden en blijven de rest van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de diensten en de software, erkent u en gaat u ermee akkoord dat TTMTRUST, in het belang van de veiligheid, zich het recht voorbehoudt om alle telefoongesprekken, internetgesprekken inclusief chat en alle ontmoetingen tussen u en TTMTRUST op te nemen. U stemt er verder mee in dat TTMTRUST zich het recht voorbehoudt om uw gebruik van de Diensten op de website te controleren en dat de resulterende informatie door TTMTRUST kan worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden. Bezoek ons ​​Privacybeleid voor meer informatie. Alle vorderingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Saint Vincent en de Grenadines en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Saint Vincent en de Grenadines.

We zijn er om je te helpen!

Terugbelverzoek aanvragen


TTM-Trust-logo
Thank you for visiting TTM Trust

I confirm that I am interested in visiting this website, having received no prior solicitation or any non-permitted direct marketing activity in my country of residence, which is outside of the EU.

Yes